wpisz słowo:   
 Środa,  1 Kwietnia 2020
 
 
A  A  A
Zobacz
Nagrody
Archiwum

Aktualności z życia naszego miasta i gminy

Data dodania: 2020-03-06
 Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja dzieci do publicznych: przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w Gminie Wolsztyn zostanie przeprowadzonaprzy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę, począwszy od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 13 marca 2020 roku, kiedy to Państwo jako rodzice będziecie rejestrować dzieci przystępujące do naboru poprzez wprowadzenie do systemu wniosków.

Wnioski - karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłaszanie dziecka do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy

 1. Rodzice, zapisując dziecko zamieszkałe na terenie gminy Wolsztyn do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek, drukują i po podpisaniu składają gotylko w jednej jednostce, tzw. jednostce pierwszego wyboru (wskazana w karcie jako pierwsza) wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana. W przypadku braku możliwości dostępu do Internetu, należy zgłosić się do jednostki pierwszego wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej i tam wraz dyrektorem placówki wprowadzić dane do systemu.

 

 1. Niezłożenie karty zgłoszenia w terminie do dnia 13 marca 2020 r. spowoduje, że dziecko nie będzie uczestniczyło w rekrutacji.

 2. W chwili rozpoczęcia rekrutacji, formularz zgłoszenia będzie można pobrać z podanego linku

www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl

do strony internetowej, jak również w każdym przedszkolu publicznym i szkole podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 jednostki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).

 1. Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
  postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone przez przepis art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, punkt przedszkolny lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący
Uchwałą nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium
w punktach

1.

miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę

16

2.

pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

16

3.

pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki
w systemie dziennym

8

4.

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

5

5.

uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole
w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

5

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

50

 

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 roku poz. 1148 ze zm.) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego w danej szkole, którego nabór dotyczy składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 2. Do wniosku rekrutacyjnego dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Dokumentami potwierdzającymi są odpowiednio:

 • w przypadku wielodzietności rodziny kandydata - oświadczenie o wielodzietności;

 • w przypadku niepełnosprawności kandydata - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument ten można również złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

 • w przypadku niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument ten można również złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

 • w przypadku niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument ten można również złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

 • w przypadku samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument ten można również złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Należy również złożyć oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 • w przypadku objęcia kandydata pieczą zastępczą - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument ten można również złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę;

 2. pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym;

 3. pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej;
  prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym;

 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja;

 5. uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu
  przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja.

 

Zaznaczenie odpowiedzi TAK w przypadku spełniania kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wiąże się ze złożeniem dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Dokumentami tymi są odpowiednio:

 1. oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata;

  1. zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

 1. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru;

 2. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole.

 1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej jednostki w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 7 kwietnia 2020 r.(godz. 15.00). Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno miejsce wyboru– uzyskują informację o wynikach rekrutacji w jednostce wskazanej przez nich jako jednostka pierwszej preferencji.

 2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, punktu przedszkolnego - rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 8 kwietnia 2020 r. (godz. 8.00) do 20 kwietnia 2020 r.(godz. 15.00).Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 3. Dnia 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00w poszczególnych placówkach uczestniczących
  w rekrutacji zostaną wywieszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych
  , rodzic lub opiekun prawny dziecka nieprzyjętego podczas rekrutacji może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej jednostki, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 5. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku, o którym mowa w pkt 10.

 6. Rodzic lub opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 7. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 11, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, punkt przedszkolny lub szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 
Ostrzeżenia meteorologiczne...

Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-30 | Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-29 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-24 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-14 | Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-13 | Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr
zobacz więcej ostrzeżeń meteo...


Tereny inwestycyjne
Gminne inwestycje
Fundusze zewnętrzne
Szlaki GPS


Zgłoś awarię
Stacja meteo
Kamery online
Informator SMS
Portal esesja
Sprawdź dowód
Biuletyn Informacji Pub.
Imprezy cykliczne
Pobierz Quest
Szlaki GPS
Wolsztyn inspiruje
Foldery promocyjne
Galeria zdjęć
Łódź Turystyczna
Kultura
Edukacja
Biblioteka Publiczna
Projekt 8.3
Karta Rodziny
Ochrona powietrza
Opieka nad zabytkami
Strefa Płat. Parkowania
iPlan Miasta
Sport
Komunikacja
Geo-System
Informacja przestrzenna
Oferta inwestycyjna


Nadchodzące wydarzenia...

2020-04-04
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-11
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-03-01
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-28
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-15
Urząd Miejski w Wolsztynie
2020-02-07
Urząd Miejski w Wolsztynie
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...
Aktualna pogoda w Wolsztynie...

zobacz więcej kamer...

Nadchodzące wydarzenia - Wolsztyński Dom Kultury...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...

Nadchodzące wydarzenia - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn...
zobacz więcej nadchodzących wydarzeń...


URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn

Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Urząd Miejski jest czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 16:00
piątek 7:00 - 14:00

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:00 - 14:30
środa 7:00 - 15:30
piątek 7:00 - 13:30

Kasa czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 14:30
środa 8:00 - 15:30
piątek 8:00 - 13:30                    
                    
                    
Osób online: 22
stat4u
Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2020
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"